Klachtenprocedure

Sinds 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit, klachten geschillen zorg, de Wkkgz,van kracht. Deze klachtenwet geldt ook voor zorgverleners in de complementaire zorg.

De Wkkgz bepaalt dat cliënten bij onvrede of een klacht eerst de ondersteuning van een klachtenfunctionaris krijgen en wanneer dit onvoldoende is, zij zich kunnen wenden tot de geschilleninstantie waar hun zorgverlener bij is aangesloten. Iedere zorgverlener moet een klachtenfunctionaris hebben, aangesloten zijn bij een geschilleninstantie en een klachtenreglement hebben dat is vastgesteld in overeenstemming met een representatieve patiënten/cliëntenorganisatie.

Bij ontevredenheid hoor ik dat vanzelfsprekend het liefste zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT. In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG. Ook ben ik ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg met als licentienummer 103197R en val ik onder hun Tuchtrecht (zie TCZ).

Privacyverklaring

Dit leesdocument betreft het omgaan met uw privacy.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook de wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. (Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst) In dat dossier bewaar ik mijn aantekeningen en noteer ik gegevens over de inhoud en de voortgang van de sessies. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de start van de behandeling noodzakelijk zijn en soms gegevens die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener. Dit kan zijn de huisarts, de jeugdarts maar ook een relevant persoon van de school van uw kind.

U mag van mij verwachten dat ik zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens van uw kind en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Als therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)

De gegevens uit het dossier kunnen ook voor de volgende doelen gebruikt worden;

 • Om een ander zorgverlener te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor de waarnemend collega tijdens mijn afwezigheid, mocht dit noodzakelijk zijn.
 • Voor het anonimiseerde gebruik tijdens intercollegiaal overleg en/of supervisie.
 • Een deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie en het opstellen van de factuur. De zorgverzekeraar stelt het verplicht om van uw kind de volgende gegevens op te nemen op de factuur voor vergoeding:
  • Naam, adres, woonplaats en geboortedatum van de cliënt.
  • Datum consult, prestatiecode en omschrijving “Integratieve Kindertherapie“
  • Kosten van de behandeling.
 • Uw emailadres gebruik ik om facturen te versturen en contact te hebben over de afspraken.

Vragen
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring vragen of opmerkingen heeft, neem dan alstublieft contact met mij op.

Ine Salman            Integratief Kindertherapeut
info@kindertherapiespoenk.nl